ÇALIŞMA ALANLARIMIZİCRA - İFLAS HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecini kapsamaktadır.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

İcra - İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, borcunu zamanında tahsil etmeyen borçluya karşı alacaklı tarafın haklarını koruyan hukuk sistemidir. Borcun devlet zoru ile tahsil edilmesini sağlar. Borçluya ait taşınır, taşınmaz mallara belli şartlar dahilinde el konulmasıdır. Kanunda bu durumun nasıl işleneceği açık ve net belirtilmiştir.

Türkiye’de borçlunun borç tahsiline ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiş olup İcra Mahkemeleri bu hususta görevlendirilmiştir. Kolluk kuvvetleri ihtiyaç halinde mahkeme talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler.

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulmasında yararlanılan İcra ve İflas Hukuku için; borçlunun malvarlığının araştırılması, müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması ve protokole bağlanması, kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi, borçlu ve alacaklı arasında anlaşma zemini yaratılması, iflas eden gerçek ve tüzel kişilerin tüm yasal işlemlerin takibi, konkordato ve iflas ilanı gibi konularda avukatlar müvekkillerine danışmanlık yaparlar.

Ayrıca İcra ve İflas Hukuku alanına belli başlı dava kalemleri girer. İcra ve İflas Hukuku davaları şunlardır;

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • Maden haczi davaları,
 • İhalenin feshi davaları.

Bunlara ek olarak icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi süreçleri İcra ve İflas Hukuku alanına dahildir.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra takibi, alacaklının borcunu tahsil edememesi üzerine yasal işlem başlatmasıdır. Devlet zoruyla borçlu borcunu öder. Bu bağlamda icra takibi türleri şunlardır.

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo takibi
 • Rehin takibi
 • İpotek takibi
 • Kira takibi
 • Çocuk teslim takibi
 • Nafaka takibi

İcra takibi çeşitleri için kişinin sorumlu olacağı kanuni hak ve borçlar değişkenlik gösterir. İcra takibi başlatıldıktan sonra 7 gün içerisinde borca itiraz edilebilir. Aksi halde ödeme emri kesinleşir.

Haciz Türleri Nelerdir?

İcra hukukunda farklı haciz türlerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar;

 • Kesin (İcrai) Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.
 • İlave Haciz: Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.
 • Tamamlama Haczi: İcra müdürü yanlış değer biçtiği takdirde yapılır.
 • İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

Borcun ve alacaklı-borçlu arasındaki sözleşmenin türüne göre yukarıdaki haciz türlerinden biri işleme konur.

İcra ve İflas Hukukunda Deneyimli Avukatlardan Destek Alın!

Borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacak için zorlama yani cebri icra, sadece yasalar çerçevesinde, kamu otoritesi tarafından yapılabilir. Bu nedenle kişilerin kendi aralarında borç ve alacak hususunda yasal olmayan yollara başvurmaması gerekir. Dolayısıyla İcra ve İflas konusunda uzman avukatlardan destek alınmalıdır. Aksi halde istenmeyen sonuçlar doğabilir.

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu olarak zamanında ödenmeyen borçların tahsili ve hukuksal yaptırımları hakkında müvekkillerimize dava takibi ve sonuçlandırma desteği veriyoruz. İcra ve İflas Hukukuna uygun borç tahsili ve dava süreci hakkında bilgi almak, yasal haklarınızı öğrenmek için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-17:00

İcra ve İflas Hukuku

İcra Takipleri ve Haciz İşlemleri
 • Çek, senet süreçleri,
 • icradan kaynaklı ihtarnameler,
 • ihtiyati hacizler,
 • icra takibi işlemleri,
 • Fiili haciz işlemleri,
 • Satış işlemleri,
 • Tahsilat süreçleri,
 • İcradan doğan tüm işlemler baştan sona uzman kadromuz
  tarafından sürdürülmektedir.
Malvarlığını Gizleyen Kişilerin Mallarının İstihbarat ve Bulunması

Hukuki Süreç yürütülürken kişilerin kimlik bilgilerine ulaşma konusunda istihbarat sağlayarak süreç hızlandırılır.

Borç Yapılandırma

Alacaklı ve borçlu arasındaki tahsilat ilişkisinde hukuki  imkanlar borçlar yapılandırılmakta, tahsil kabiliyeti arttırılmaktadır.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın

  Son Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz