gayrimenkul ve imar hukukuMakaleler1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA, EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİNE DAİR DÜZENLEME

14/09/2023
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/business-woman-and-lawyers-discussing-contract-pap-2022-10-03-23-54-29-utc-1280x640.jpg

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA, EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİNE DAİR DÜZENLEME

 

  1. Emeklilerin sahip oldukları mesken için indirimli emlak vergisi uygulaması konusundaki ilk yasal düzenleme 3239 sayılı kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 8. maddeyle yapılmıştır.

Bu kapsamda anılan madde; “Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat oturmaları şartıyla tek maskene hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacı ile kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz” şeklinde düzenlenmiştir.

 

  1. Kanun’un mükerrer 8’inci maddesi 4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılarak konu 1999 yılından geçerli olmak üzere Kanun’un 8’inci maddesine eklenen 2’nci fıkra; “Bakanlar Kurulu, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların, anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin, tek meskene hisseyle sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 

  1. Emeklilerin sahip oldukları mesken için indirimli emlak vergisi uygulamasına imkan tanıyan Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin, 4962 sayılı Kanunun 15. maddesi ile değiştirilmiş olan ikinci fıkrası ise; “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 

  1. Anılan yasal düzenleme kapsamında ise verilen yetki kapsamında 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 21. Maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir. Verilen bu yetki kapsamında yasal koşulları sağlayan emekliler açısından emlak vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

 

 

  1. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için gerekli koşullar ise aşağıda kısaca açıklanacaktır.
  • GELİRİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINAN GELİRDEN İBARET OLMASI;

Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi kapsamında emeklilerin sosyal güvenlik kurumundan aldıkları gelirleri olması ve işbu gelirden başka hiçbir gelirlerinin bulunmaması gerekmektedir. Bu kapsamda gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanların indirimli vergi oranından yararlanması mümkündür.

  • TAŞINMAZIN EN FAZLA 200 METREKARE BÜYÜKLÜĞE SAHİP OLMASI , EMEKLİNİN TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TEK MESKENİ OLMASI VE MESKENDE BİZZAT OTURMA KOŞULU;

Emeklinin sahip olduğu meskenin bürüt metrekaresinin 200’ü geçmesi halinde muafiyetten yararlanılması söz konusu olamayacaktır. İndirimin uygulanması için emeklinin hisseli de olsa tek meskene sahip olması gerekmekte olup, Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olan emeklilerin meskenlerine indirimli vergi oranı uygulanmaz. Yine, Emeklinin, başka bir evde ikamet ederken sahibi olduğu yazlık mesken için indirimli emlak vergisinden yararlanamayacaktır. Ancak emekli kişinin, sahibi olduğu yazlık evi ikametgah adresi olarak kullanması halinde indirimden yararlanabilmesi söz konusu olabilecektir. emekli maaşı almakta olan kişinin eşinin de tek meskene sahip olması durumunda ise Her ikisi de emekli olan ve birer meskene sahip olan eşler açısından oturulmayan evden gelir elde edilmemesi  koşulu ile oturulan ev için indirimden yararlanılması söz konusu olabilecektir. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.

 

Av. ŞEYDA KAYA GÜR

Paylaş
Paylaş