https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/04/arsa-1280x720.webp

  ‘’ARSAYA İŞTİRAK YOLUYLA KONUT EDİNME MODELİ ‘’ NE GETİRİYOR? Dr. Av. Ali Yüksel[1] Son birkaç yıldır ‘’ arsadan konuta ‘’ ve ‘’ toprak aşamasında konuta girme‘’  ilanları yaygın olarak görülmektedir. Bu konuda kamuoyunda yeterli bilgi olmadığı, sosyal medyadaki tartışmalarda ortaya çıkmaktadır. Tarafımıza gelen sorular da bu konuda hukuksal çerçevenin çizilmesi ve tanımlanma ihtiyacını göstermektedir....

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/04/MARKA-TESCIL.png

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. Maddesinde markanın ve marka olabilecek işaretlerin tanımı yapılmıştır.   Marka olabilecek işaretler Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/03/anayasa..webp

  Dr.Av.Ali Yüksel[1]   1982 Anayasa’sı 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmiş girmiş ve 9 Kasım 1982 tarihli 17863 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa , Meclis, Hükümet ve Cumhurbaşkanı üçlüsünün ağırlıkta olduğu bir sistem getirmiştir. Anayasa bazı değişikliklerle devam etmiş ise de esaslı değişiklik devletin yönetim sisteminde 2018 yılı değişikliği ile olmuştur....

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/02/degerli-konut-vergisi.jpg

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ   2019 yılında yasal değişiklikle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29. maddesinde Değerli Konut Vergisi düzenlenmiştir. Bu vergi henüz kamuoyunda yeteri oranda bilinmemektedir. Verginin konusu ‘’ konut’’ olması sebebiyle, birçok konut sahiplerinin vergi beyan ve ödemesini atlama veya unutma ihtimali söz konusudur. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi Büyükşehirlerde birçok semtte artan daire,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/03/kentsel-1280x720.jpg

18 SORUDA 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası değişikliği neler getiriyor?   1-Maliklerin karar verme oranı: Maliklerin mevcut yapının yerine ne tür bir işlem (arsanın satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı veya başka bir model) yapacakları konusunda mevcut maliklerin arsadaki mülkiyet oranına göre 2/3 ile karar verilmekteydi. Bu değişiklik mevcut arsa maliklerinin ‘’salt çoğunluğu’’ ile karar almayı...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/10/indir.jpg

Turizm Amaçlı Konut Kiralama Sözleşmesi Nedir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmelerini 299-356. Maddeleri arasında düzenlemiştir. Bu kira sözleşmeleri, menkul, arazi, işyeri, konut kiralarını kapsamaktadır. Bu yasa teklifi ile düzenlenen Turizm Amaçlı Konut Kiraları ise borçlar kanununda tanımlanmamıştır. Bu sözleşmelerin kurulması ve geçerliliği genel olarak sözleşmeler hukukuna tabi olmakla beraber, özellik arz eden kısımları...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/09/EMEKLI.jpg

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ DEĞİŞİM İHTİYACI Kentsel Dönüşüm kavramı ile günümüzde genel olarak 2012 Tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kastedilmektedir. Aslında bu yasadan daha önce yayınlanmış ve halen geçerli olan iki kanun daha mevcut: Birincisi 2005 tarihli 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/business-woman-and-lawyers-discussing-contract-pap-2022-10-03-23-54-29-utc-1280x720.jpg

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA, EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİNE DAİR DÜZENLEME   Emeklilerin sahip oldukları mesken için indirimli emlak vergisi uygulaması konusundaki ilk yasal düzenleme 3239 sayılı kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 8. maddeyle yapılmıştır. Bu kapsamda anılan madde; “Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/12/KIRACININ-ELEKTRIGININ-KESILMESI-DURUMUNDA-IZLENECEK-HUKUKSAL-YOLLAR-scaled-e1670593072706-1280x720.jpg

KİRACININ ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK HUKUKSAL YOLLAR   Bilindiği üzere son zamanlarda ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük çekişmeler yaşanmaktadır. Konutlar için getirilen 10.06.2022-01.07.2023 arasını kapsayan kiraya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamaması kısıtlaması gereği ev sahipleri çareyi mevcut kiracıları evden çıkarmakta bulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu bu hususta açıkça kiracıyı korumakta olup, mevcut düzenlemeler uyarınca ev...