Haberler7.YARGI PAKETİ İLE CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

11/05/2023

7.YARGI PAKETİ CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

 

                         7.YARGI PAKETİ İLE CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok kanunda önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır. Başta 2004 sayılı İİK olmak üzere mevzuatımızda bulunan kanunlarda bazı yeni uygulamalar öngörülmüş olup Ceza Hukuku alanında yapılan değişiklikler en yalın anlatımla tarafımdan aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

                   5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

  • MADDE 79 : Göçmen kaçakçılığı suçu için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

 

  • MADDE 188/4a : Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu bakımından, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti suçuna ilişkin cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

 

  • MADDE 191/2 : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarında cumhuriyet savcısı tarafından verilen erteleme kararının kolluk birimlerine de bildirileceği düzenlenmiştir.

 

  • MADDE 191/3 : Tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi 2 yıla çıkarılmıştır.

                                    5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

 

  • MADDE 139/4 : Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu bakımından görevlendirilen soruşturmacının hakim kararı ile kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde delil toplamak amacıyla ses veya görüntü kaydı yapabileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

  • MADDE 193/2 : Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da davanın yokluğunda bitirilebileceği düzenlenmiştir.

 

  • MADDE 231/12 : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceği ve itiraz merciinin, karar ve hükmü inceleyerek; usul, esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırarak, gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine göndereceği düzenlenmiştir.

 

  • MADDE 308/A : Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı resen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunmasının zorunlu olduğu, bu itirazın sanık veya müdafinin dava dosyasında belirlenen son adresine tebliğ edileceği ve ilgililerin, tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı cevap verebileceği düzenlenmiştir.

 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

  • MADDE 16/A-1 : Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesine ilişkin madde eklenmiştir. Buna göre infazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde, cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir. Erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilir. Hükümlü Cumhuriyet Başsavcısı tarafından erteleme süresi içinde :

a-) Belirli bir yerleşim yerini terk etmemek

b-) Belirlenen yerlere belirlenen süreler içinde düzenli olarak başvurmak

c-) Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarını yatırmak

yükümlülüklerinden en az birine tabi tutulur. Hükümlü hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konulur.

  • MADDE 71/2 : Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde yer alan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olarak düzenlenmiş ve bunun uygulanmasına yönelik hükümler getirilmiştir.

 

YASİN ATEŞ

AVUKAT

Paylaş
Paylaş