MakalelerDEĞERLEME, DEĞERLEME KURULUŞLARI VE DEĞERLEME UZMANLARI

26/06/2021
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/DEGERLEME-DEGERLEME-KURULUSLARI-VE-DEGERLEME-UZMANLARI-2.jpg

DEĞERLEME, DEĞERLEME KURULUŞLARI VE DEĞERLEME UZMANLARI

 

DEĞERLEME NEDİR?

 

Değerleme, en basit tanımıyla “değer biçme” anlamına gelmektedir. Kıymet takdir etme olarak da anılan değerleme işlemi daha çok gayrimenkul, gemi ve şirketler için kullanılır.

Gayrimenkul değerleme; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, bir değerleme uzmanı tarafından, belirli bir tarihteki değer takdirinin yapılması buna ilişkin değerleme raporu hazırlanmasıdır.

Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki yaklaşık değerinin belirlenmesidir.

TAŞINMAZ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Taşınmaz değerlemesi bakımından, ülkemizde geleneksel değerleme yöntemleri kullanılırken, dünyada modern değerleme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla beraber artık ülkemizde de modern değerleme yöntemlerinin kullanılması zorunluluk olmuştur.

Geleneksel yöntemler; emsal, gelir, maliyet ve karmadır. Bu yöntemler tekil değerleme olarak adlandırılır.

Modern yöntemler ise; yapay sinir, bulanık mantık, Konumsal Analiz (CBS), Destek Vektör Makineleri (DVM), Destek Vektör Regresyonu (DVR) ve Çok Ölçütlü Karar Analizi (AHP)’dir. Taşınmazların toplu değerlemesinde geleneksel yöntemler yeterli olmadığı için modern yöntemler kullanılmaktadır. Toplu değerleme, birden fazla taşınmazın belli bir zamanda değerlemesinin yapılmasıdır.

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA DEĞERLEME SİSTEMLERİ

Türkiye’de değerleme çalışmalarını yapan birçok kurum vardır. Ancak bu kurumların denetimini yapan bir sistem bulunmamaktadır. Bu kurumlar kendi bünyelerinde Özel Takdir Komisyonları barındırmaktadır. Aynı zamanda Özel Sektör Taşınmaz Değerleme Şirketleri aracılığıyla da değerleme çalışmaları yürütülmektedir.

Almanya’da değerleme çalışmalarını ülke çapında Maliye Bakanlığı yürütür. Ayrıca Değerleme Uzmanları Komiteleri ve Lisanslı Özel Değerlemeciler vardır.

Hollanda’da değerleme çalışmalarını belediyeler yürütür. Ancak büyük belediyeler değerleme için yeterli olabiliyorken, küçük belediyeler yeterli olamaması sebebiyle özel değerleme şirketleriyle beraber yürütmektedir.

İngiltere’de değerleme çalışmalarını Lisanslı Ölçmeciler Kraliyet Enstitüsü yürütür. Değerleme Standartlarını içeren ve Değerleme Uzmanlarının mesleki etiğini düzenleyen kuralları bulunmaktadır.

İsviçre’de değerleme çalışmaları kantonlara göre farklılık gösterir. Kanton ülkenin idari ya da sınırsal alt birimlerinden her biridir. Kanton Vergi İdarelerinde bulunan birimler tarafından çalışmalar gerçekleştirilir.

DEĞERLEME ÇALIŞMALARINA YER VEREN MEVZUATLAR

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 35 ve 76’da değerleme kuruluşlarına yer verilmiştir.

SPK Madde 35 uyarınca Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve

derecelendirme kuruluşları Sermaye Piyasası Kurumları arasında sayılmıştır.

SPK Madde 76’da ise Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği açıklanmıştır. Bu maddeye göre, değerleme uzmanlığı lisansı alan kişiler ve değerleme kuruluşları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadır. Yine aynı maddede Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin amacı, işleyişi ve çalışmaları yer almaktadır.

6754 SAYILI BİLİRKİŞİ KANUNU

“Madde 39: …Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun oluşturulması zorunludur. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur. Gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları; yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından ise fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz ve bu uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı olmaksızın görevlendirilir.”

2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU

“Madde 128: .. İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının R bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır.”

Yukarıda atıf yapılan 22. Madde R bendinde değerleme kurumlarından söz edilmektedir.

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

“Madde 34: Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeler ve derecelendirmeler, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarına yaptırılır.”

DEĞERLEME UZMANLARI NİTELİKLERİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Değerleme Uzmanları; mimarlık, inşaat mühendisliği, işletme, iktisat gibi alakalı dört yıllık bölümlerden mezun olduktan sonra Değerleme Uzmanlığı lisansı almış kişilerdir.

Görev ve yetkileri ise gayrimenkulün belli bir zaman dilimindeki değer tespitini yapmak, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gayrimenkulün piyasa ve hukuki durumunu saptayabilmek, gayrimenkulün durumunu ileride değiştirebilecek durumları ölçmek, taşınmaz üzerinde detaylı denetimler yaparak durumunu ölçmek, tüm araştırmalarının sonucunda bir değerleme raporu oluşturmak…

DEĞERLEME KURULUŞLARI NİTELİKLERİ

Sermaye piyasasındaki değerleme kuruluşları, en az 1.000.000 TL sermayeyle kurulmuş olan, kadrosunda en az 2 kişi sorumlu değerleme uzmanından oluşmak üzere minimum 10 değerleme uzmanını bünyesinde barındıran anonim şirketlerdir.

Değerleme kuruluşlarında, Sorumlu Değerleme Uzmanı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Uzman Yardımcıları bulunur, bu kişilerin hepsi lisansa sahiptir. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de, Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinde bulunması gereken niteliklere yer verilmiştir.

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak amacıyla Kurula başvuracak kuruluşun;

a) Anonim şirket olması,

b) Ticaret unvanında “gayrimenkul değerleme” veya “taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması,

c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,

ç) Ödenmiş sermayesinin asgari 1.000.000 TL olması ve asgari ödenmiş sermayesini temsil eden paylarının tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması,

d) Ödenmiş sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının asgari %51’inin, en az 2 sorumlu değerleme uzmanına ait olması,

e) Değerleme kadrosunun en az 2’si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgari 10 adet tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanından oluşması,

f) Faaliyetini sürdürebilmek için yeterli mekân, organizasyon, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması, zorunludur.”

DEĞERLEME KURULUŞLARI VE DEĞERLEME UZMANLARININ FAALİYET ALANLARI

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, kendi yetki ve görev alanının dışında özel ihtisas gerektiren gayrimenkul dışı varlıkların değerlemelerini yapmakta yetkili değillerdir. Kendi faaliyet alanları dışında emlak komisyonculuğu gibi işleri de yapamazlar.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ise, birden fazla değerleme kuruluşunda çalışamaz, ortak veya yönetici olamazlar. Mesleki faaliyetleri dışındaki alanlarda değerleme çalışmalarını yapamazlar. Müşterileri olan ortaklık ve iştiraklerde aradan 2 yıl geçmediği müddetçe çalışamazlar. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince alınan kararlara uymak mecburiyetindedirler.

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)

MADDE 12:

Yapılabilecek faaliyetler ve yasaklar: (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları; gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler. Mesleki uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren gayrimenkul dışı varlıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler. Kurulun, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerlemelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

(2) Bir gayrimenkulün 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları da münferit olarak değerleyebilirler.

(3) Gayrimenkul değerleme kuruluşları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar. Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler.

(4) Gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları ise;

a) Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme kuruluşunda istihdam edilemezler, ortak olamazlar, başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar,

b) Meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,

c) Mesleki uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren varlıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler,

ç) Değerleme hizmeti verdikleri, müşterisi konumunda olan ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar,

d) Mesleki özen ve titizlik kuralları kapsamında gerekli zamanı ayıramayacakları değerleme hizmetlerini kabul edemezler.

(5) Gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından değerleme kadrosunda gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar.

(6) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ile sözleşme imzalamak suretiyle kuruluşlara dışarıdan değerleme hizmeti sağlayan gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarına beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak bu kişiler hiçbir koşulda emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar.

(7) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve gayrimenkul değerleme uzmanları, Kanunun 76 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

DEĞERLEME UZMANLARININ YANLIŞ, YANILTICI, EKSİK RAPORLARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

Değerleme kuruluşları ve değerleme uzmanları düzenledikleri raporlardaki yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler nedeniyle müşterilerine ve bu rapordan yararlanan üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan Sermaye Piyasası Kanunu Madde 32 ve 63 uyarınca sorumlu olacaklardır.

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)

MADDE 15- Sorumluluk: (1) Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve değerleme raporunu imzalayan gayrimenkul değerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler ile raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması dolayısıyla, müşterilerine veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan Kanunun 32 nci ve 63 üncü maddeleri uyarınca sorumludurlar.

(2) Kuruluşun ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve değerleme raporunu hazırlayanların cezai sorumlulukları saklıdır.

(3) Lisansları askıya alınan gayrimenkul değerleme uzmanları değerleme faaliyetlerinde bulunamaz. Bu konunun takibi, gerekiyor ise ilgili gayrimenkul değerleme uzmanının yenileme eğitimlerine katılmasının sağlanması ve lisans askıda iken değerleme faaliyetlerinde bulunulmaması konularında sorumluluk, ilgili gayrimenkul değerleme uzmanı ile birlikte gayrimenkul değerleme kuruluşundadır.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 32 ye göre, belgelerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklı olarak tazminat talep etme hakkı doğar. İlgili tazminat talebi, zararın meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde zamanaşımına uğrar.

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Madde 32: (5) Kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebi;

a) Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının, kamuyu aydınlatma belgesine dayanmaması,

b) Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen yapılması,

c) Kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzeltmenin, yatırım kararının verilmesinden veya bu belgeye dayanarak işlem yapılmasından önce ilan edilmiş olması,

ç) Kamuya açıklanan belgede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları, hâlinde reddedilir.

 (6) Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan tazminat talebi, dördüncü fıkradaki zararın meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde zamanaşımına uğrar.

(7) Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluğu hafifleten ya da kaldıran anlaşmalar, hüküm veya ifadeler geçersizdir.

DEĞERLEME İLE İLGİLİ KARARLAR

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi,  25.11.2020 Tarihli 2017/3117 E. 2020/3832 K. Sayılı Kararı

“…Davacı vekili, davalılar tarafından düzenlenen 1.400.000,00 TL değer raporu esas alınarak taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilerek müşteriye 700.000,00 TL nakit kredi kullandırıldığını, müşterinin kredi ödemelerini yerine getirmemesi üzerine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte yapılan ilk kıymet takdiri raporuna göre taşınmazın değerinin 161.440,50 TL olduğunun, itiraz üzerine alınan raporda taşınmazın değerinin 309.507,62 TL olarak tespit edildiğini, TSKB’nin 09.09.2011 tarihli ekspertiz raporunda taşınmazın değerinin 403.601,25 TL olduğunun bildirildiğini, davalıların bankayı dolandırmak amacı ile gerçek rapor düzenlemediklerini ve bankanın çok büyük zarara uğratıldığını ileri sürmüştür.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirketin işi görürken benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir ekspertiz şirketinin göstereceği ihtimamı göstermemek suretiyle sözleşme ile üstlendiği kanunen de yerine getirmek zorunda olduğu özen borcunu ihlal ettiği ancak davacının tazminat alacağının doğabilmesi için davalı şirketin kusurlu davranışıyla bir zarara sebebiyet vermiş olması gerektiği, davacı bankanın 700.000,00 TL olan kredi alacağının 416.423,64 TL’sini davaya konu ipotekli taşınmazın satışı ile temin ettiği, kalan meblağın halen derdest olan ve temlik edilen icra dosyasında temlik alanca tahsil edilme ihtimali bulunduğu, davanın açıldığı tarih itibari ile davacı bankanın doğmuş bir zararının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine İstanbul BAM 17.Hukuk Dairesince sözleşme gereğince, hatalı ve yetersiz raporu hazırlanmasından dolayı davacı bankanın uğrayacağı her türlü kayıp, zarar ve ziyadan eksperin sorumlu olduğu ancak davalının hatalı rapor düzenlemesinin tek başına yeterli olmayıp davacının mevcut bir zararının da olması gerekeceğinden mahkemenin bilirkişi raporu doğrultusunda vermiş olduğu karar yerinde kabul edilerek davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi kararına ilişkin davacı vekilinin tüm temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 25.11.2020 tarihinde kesin olarak oy birliği ile karar verildi.”

Yargıtay Kararı 11. Hukuk Dairesi, 10.1.2019 Tarihli 2017/770 E. 2019/225 K. Sayılı Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalılar …., …, … tarafından yapılan gayrimenkul değerleme raporuna ilişkin ekspertiz raporunun davalı … Şirketinin … Şubesi aracılığı ile başka bir kredi işlemi için 07/07/2008 tarihinde yapıldığı, hayatın olağan akışı içerisinde taşınmaz satın alan kişilerin öncelikle taşınmazı gidip görüp, beğenmesi, satıcı ile gerekli pazarlıkları harici ya da şifahi olarak yapması, satın alınma hususunda irade oluştuktan sonra bankaya kredi için başvuru yapılması gibi akışlar göz önüne alındığında, söz konusu ekspertiz raporunun davacının bu taşınmazı satın alma iradesine etki etmediği, dolayısıyla davalı değerleme şirketi tarafından bir an için ekspertiz işleminin yanlış yapıldığı sonucuna varılsa dahi, davacının bu taşınmazı satın almasında iradesinin hataya süreklenmesi hali var ise bundan kaynaklı sorumluluğun da dava dışı satış yapan şirkete ait olduğundan davalılar …., … ve …’ın eylemleri ile davacının uğradığı zarar arasında uygun illiyet bağının bulunmadığı, bir an için illiyet bağının varlığı kabul edilse dahi, gerek davacının taşınmazı satın alırken göstermiş olduğu özensizliğin ve ağır kusurun varlığı, gerekse davacı tarafça yargılama aşamasında ibra edilen davalı … A.Ş’nin başka bir şubesi için yaptırılan ekspertiz raporunu davacıya kullandırılan kredide kullanmasının da uygun illiyet bağını kestiği, ayrıca satışı yapan şirketin var ise davacıya yönelik onu hataya düşürecek eylemlerinin de davalıların eylemi ile zarar arasındaki illiyet bağını kestiği, davalı banka tarafından verilen kredinin doğrudan doğruya davacının hesabına aktarıldığı ve buradan davacının talimatı ile davacının avukatı hesabına havale edildiği, dolayısıyla davacının kredi çekme işleminden dolayı bir zararının da doğduğunun ispatlanamadığı, yine davacı tarafça yargılama aşamasında davalı bankanın ibra edildiği, aynı fiil ve eylemlerinden müteselsil sorumlular hakkında verilmiş bir ibranın diğer davalıları da kapsayacağı gerekçesiyle, davalı … A.Ş. yönünden açılan davanın yargılama aşamasında davacı tarafından davalının ibra edilmesi nedeniyle reddine, davalılar …., … ve … hakkında açılan davanın sübut bulmadığından reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 10/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAYNAKÇA

 1. “Gayrimenkul Değerleme Nedir?” İsimli yazı https://igd.com.tr/sss/gayrimenkul-degerleme-nedir/
 2. “Gayrimenkul Değerleme Nedir?” İsimli yazı https://adendegerleme.com/gayrimenkul-degerleme-nedir/
 3. Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında Temel Veri Yönetimi- Nuri ERDEM https://openaccess.osmaniye.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12502/344/Erdem%2C%20Nuri2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Toplu (Küme) Değerleme Uygulama Örnekleri ve Ülkemiz İçin Öneriler- Nuri ERDEM https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/b1c7a7ff49d6fd1_ek.pdf
 5. Türkiye  Taşınmaz Değerleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bilimsel Çalışma Ve Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme- Nuri ERDEM https://www.researchgate.net/publication/322833600_TURKIYE_TASINMAZ_DEGERLEME_SISTEMININ_YENIDEN_YAPILANDIRILMASINA_YONELIK_BILIMSEL_CALISMA_VE_ONERILER_UZERINE_BIR_DEGERLENDIRME
 6. Dünya’da ve Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi- Tahsin YOMRALIOĞLU file:///C:/Users/USER3/Downloads/p_TY%20D%C3%BCnyada%20Ta%C5%9F%C4%B1nmaz%20De%C4%9Ferlemesi.pdf
 7. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği- MEVZUAT https://www.tdub.org.tr/Web/MyContents.aspx?MyContentID=210&LangID=1&UID=1e6e6fcb-8b6f-4cfd-b419-fad576d82d61
 8. Değerleme Uzmanı Nedir? İsimli Yazı https://www.kariyer.net/pozisyonlar/degerleme+uzmani/nedir#3
 9. Sermaye Piyasası Kurulu- “Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Tanıtım Rehberi” İsimli yazı https://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/359
 10. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6362.pdf
 11. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190831-12.htm
 12. https://www.lexpera.com.tr

Her hakkı 5846 sayılı kanun gereği Ali Yüksel-Hilmi Özalp hukuk bürosuna aittir

HAZIRLAYAN: BURCU CANİK AVUKAT/LAWYER

 

Paylaş
Paylaş