Makalelerteknoloji hukukuİNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ’NDE DÜZENLEMELER VE YENİLİKLER

12/01/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/INTERNET-ALAN-ADLARI-UYUSMAZLIK-COZUM-MEKANIZMASI-TEBLIGINDE-DUZENLEMELER-VE-YENILIKLER.jpg
 1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan ‘İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 30.12.2021 ve 2.Mükerrer 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Tebliğ, 21/8/2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği’nde değişiklikler öngörmektedir:
  1. Tebliğin 1.maddesiyle, 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları” ibaresi “tarafları” olarak değiştirilmiştir.
               MADDENİN ÖNCEKİ HALİ MADDENİN GÜNCEL HALİ
    MADDE 4/1-J Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları,   MADDE 4/1-J  Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafları
  • Tebliğin 2.maddesiyle, Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sahibinin” ibaresi “sahibi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin 4.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
           MADDENİN ÖNCEKİ HALİ       MADDENİN GÜNCEL HALİ
    MADDE 5/2) (İlk cümle)  UÇHS başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır.    4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.   MADDE 5/2) (İlk cümle) UÇHS sahibi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır.   4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi düzenlenir. Bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.
  • Tebliğin 3.maddesiyle, Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
         MADDENİN ÖNCEKİ HALİ         MADDENİN GÜNCEL HALİ
    MADDE 10/1-E – En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların;
  1) Hukuk fakültelerinden,
  2) Mühendislik fakültelerinden,
  3) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da bu bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
    MADDE 10/1-E – Ülkemizde en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • Tebliğin 4.maddesiyle, Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    MADDENİN ÖNCEKİ HALİ MADDENİN GÜNCEL HALİ
    MADDE 14/3. UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, KK’ya ve şikâyetle ilgili taraflara iletir. UÇHS uyuşmazlığa konu olan İAA’yı, kendisine yapılan başvuru tarihini, karar tarihini, ilgili tarafları ve kararda aksi belirtilmedikçe karar metninin tümünü kendisine ait internet sitesinde derhal yayımlar.   MADDE 14/4. Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.   MADDE 14/3. UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, ilgili KK’lara ve şikâyetle ilgili taraflara iletir ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlar.   MADDE 14/4. Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, TRABİS’e ve ilgili KK’lara bildirilir. Bu fıkra kapsamında hakem veya hakem heyetinin çalışmasını sonlandırması durumunda UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.
  • Tebliğin 5. Maddesiyle, Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan fıkralar şöyleydi:

  MADDE 20/3) Uyuşmazlık çözüm sürecinin herhangi bir aşamasında UÇHS ücretini iadesi UÇHS’nin takdirindedir.

  MADDE 20/6) Hakem veya hakem heyeti kararı ile haksız bulunan taraf haklı bulunan tarafın varsa UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını karşı tarafa öder. Bu ödemede Kurumun ve hakemlerin herhangi bir aracılılık rolü bulunmaz.

  • Tebliğin 6.maddesiyle, Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
         MADDENİN ÖNCEKİ HALİ MADDENİN GÜNCEL HALİ
  MADDE 21) (1)Kurum UÇHS’leri re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir. (2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı faaliyet gösteren UÇHS’ler uyarılır ve bu durum Kurumun internet sitesinde yayımlanır. (3) Aykırılığın tekrarının tespiti halinde; Kurum ilgili UÇHS’yi internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikâyet başvurusu kabul edemez. (4) UÇHS’nin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda; Kurum ilgili UÇHS’yi uyarmaksızın internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikâyet başvurusu kabul edemez. (5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen UÇHS’lerin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerini sonuçlandırmalarını müteakip faaliyetlerine son verilir. (6) UÇHS faaliyetlerinin bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere ve ilgili mevzuata aykırı olması durumunda, UÇHS’ye Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kurum tarafından idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile tedbirler uygulanır. MADDE 21- 1)Kurum UÇHS’leri re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir.   (2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik, bu Tebliğ veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen UÇHS’ler için Kurum gerekli tedbirleri alabilir ve faaliyetlerine son vermek de dâhil gerekli idari yaptırımları uygulayabilir.   3) Kurum tarafından faaliyetine son verilen UÇHS’nin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerine ilişkin olarak Kurum aşağıdaki tedbirlerden birisini alabilir: a) Söz konusu UÇHS tarafından karara bağlanabilir, b) Kurumca uygun görülen başka bir UÇHS tarafından karara bağlanabilir veya c) Kurumca sonlandırılarak ödenmiş UÇHS ve hakem ücretleri ilgili UÇHS tarafından iade edilir.   4) UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler Kuruma bildirimde bulunmalarından itibaren yeni şikâyet başvurusu kabul edemezler.   5) UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri veya Kurum tarafından son verilmesi durumunda sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.
  • Tebliğin 7.maddesiyleAynı Tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

  Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumu

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilir. Söz konusu tarafa UÇHS olarak faaliyette bulunabilmesini teminen faaliyet belgesi düzenlenir. Söz konusu taraf, Yönetmelik, bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuatta UÇHS için tanımlanan tüm yükümlülüklere tabi olur.

  Yenileme işlemlerine ilişkin UÇHS’ye başvuru durumu

  GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamaz. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilir.”

  Her hakkı 5846 sayılı kanun gereği Ali Yüksel-Hilmi Özalp hukuk bürosuna aittir.

   

  İçerik:       Stj. Av. Aydan Atakan

Paylaş
Paylaş