Makalelerşirketler hukukuticaret ve e ticaret hukuku4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TASLAĞI HAKKINDA

14/10/2021
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/organize-sanayi-bolgeleri-1-scaled-e1670593821701-1280x1280.jpg

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TASLAĞI HAKKINDA

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4562 sayılı OSB Kanunu’nda Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin yeni düzenlemeler ön görülmektedir. Bu yazımızda 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler başta olmak üzere gündemdeki konuları ele aldık.

Bakanlığın yeni tasarıda 27 madde ve 4 ek madde ile 18 geçici madde üzerinde çalıştığı görülüyor. Tasarıda dikkat çeken değişikliklerden ilki OSB’nin yönetim yapısına ilişkin düzenlemeler oldu. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun taslak metnine eklenen geçici 18’inci maddesine göre genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. Katılımcılar kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl 8 yedek en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak. Böylece tüm OSB yönetimleri yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilecek. ‘Huzur hakkı’ adı altında bürokratlar OSB’deki görevleri nedeniyle gelir elde edebilecek.

Türkiye genelindeki 352 OSB’den 102’si genel kurul aşamasına geçmiş durumda bulunuyor. Bunlardan 42’si müteşebbis heyet ile devam etme kararı alırken, 60 OSB kendi genel kurullarını yaparak kendi içlerinden yönetimlerini belirliyor. Söz konusu taslağın kanunlaşması halinde bu 60 OSB’de tekrar müteşebbis heyet oluşturulup yönetimin bu heyete devredilmesi gerekecek. Böylece 18 yıldır genel şura olarak kendi kendini yöneten OSB’ler, yeni düzenlemelerle birlikte merkezileşmenin etkilerini hissetmiş olacaklar.

4’üncü maddede yapılan değişiklikle yeni OSB kuruluşunda yer alabilecek kurum ve kuruluşlar güncellenmiş olup, ilde yer alan diğer OSB’lerin, kalkınma ajansı, mesleki kuruluşlar ve teşekküller ile organize sanayi bölgesinde yatırım yapma taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin OSB kuruluşunda yer alabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca odaların OSB kuruluşunda yer alması zorunluluğuna ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.

Taslak metindeki geçici 15’nci madde ile ise OSB olarak seçilen alan içinde kalan ve OSB tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması için tanınan bir yıllık süre iki yıla çıkarıldı. Örneğin, OSB tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması için tanınan iki yıllık süre içinde yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış ise iki yıl içinde üretime geçilmemesi hâllerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun OSB adına tescil edilecek. Kanunun çıkmasını takiben bir yıl içinde yapılan devirlerde bakanlık, satış fiyatı limiti belirlemeye ya da satış tutarının bir kısmını OSB’ye irat kaydedilmesini sağlamaya yetkili olacak.

 

Son olarak dikkat çeken bir değişiklik de geçici 12’nci maddede yer almaktadır. Yeni tasarıya OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin % 1’ini KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destek programlarında kullanılmak üzere Bakanlığa aktarılmasına ve OSB’lerin bağış, yatırım kararlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği yönünde hükümler ilave edilmiştir.

 

Bakanlığın hazırladığı düzenlemelerden sanayicilerin bir kısmı memnun kalırken OSB’lerin özerkliğine ilişkin bazı ifadeler OSB bünyesinde soru işareti yarattı.

Her hakkı 5846 sayılı kanun gereği Ali Yüksel-Hilmi Özalp hukuk bürosuna aittir.

Hazırlayan: Av Gizem KOÇAK

14.10.2021

Saygılarımla

Av Gizem KOÇAK

Paylaş
Paylaş