ÇALIŞMA ALANLARIMIZYABANCILAR YATIRIMLAR VE GÖÇMEN HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Yabancılar Hukuku ve Yatırımlar Departmanı

Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Yabancılar Yatırımlar ve Göçmen Hukuku

Yabancılar ve Vadandaşlık Hukuku Nedir

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

1991’den bu yana Av. Ali Yüksel – Av. Hilmi Özalp Hukuk Bürosu olarak amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yabancıların Türkiye’deki haklarıyla ilgili her türlü idari ve hukuki işlemleri yabancılar hukuku avukatı kadromuzla yönetiyoruz.

Yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanması İçin Danışmanlık Verilmesi, Başvurunun Yapılması ve Sürecin Takip Edilmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI

Türk vatandaşlığının kazanılması genel olarak doğumla veya sonradan kazanma olmak üzere iki şekilde olur.

1.VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA KAZANILMASI

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, doğum anında kazanılan vatandaşlık olup, yapılan bildirim üzerine doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması soy bağı veya doğum yeri esasına göre olur.

1.1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ SOY BAĞI İLE KAZANILMASI

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Çocuğun Türk vatandaşlığını soy bağı yolu ile kazanmasında çocuğun doğumu anında ana veya babadan yalnız birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ana ve babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması ya da çocuğun Türkiye dışında bir ülkede doğmuş olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel değildir.

1.2. TÜRK VATANDAŞLIĞININ DOĞUM YER ESASINA GÖRE KAZANILMASI

Türkiye’de doğan ve aşağıdaki sebeplerden dolayı başka ülke vatandaşlığını kazanamayan çocuklar doğumlarından itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

Bu sebepler, çocuğun ana ve babasının belli olmaması, vatansız olması ve milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamamasıdır.

Türkiye’de bulunmuş çocuk, aksi ispat edilmedikçe Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar yetkililerce bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

2.TÜRK VATANDAŞLIĞINI SONRADAN KAZANMA YOLLARI

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yetkili makam kararı, evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması yolları ile olur.

2.1.A.YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:

a)Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması

b)Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

c)Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması

d)Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmanın sonuçları genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kanunun 20. Maddesine göre Türk vatandaşlığının alınmasına ilişkin kararlar karar tarihinden itibaren hüküm ifade etmektedir.
 • Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa hak kazanılması eşin vatandaşlığına etki etmemektedir. Bu şekilde vatandaşlığın kazanılması yalnızca küçük çocuklar üzerinde tesirli olmaktadır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan anne ve babanın çocukları da Türk vatandaşı olmaktadır. Ancak anne veya babanın tek başına Türk vatandaşlığını kazanması halinde ana veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları ancak diğer eşin onayıyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir. Eşin muvafakatte bulunmaması hususunun dava konusu yapılması halinde yetkili mahkemece verilen karar muvafakat yerine geçecektir.
 • Türk vatandaşlığını kazanan kişinin Türkçe ad ve soyadı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Türk vatandaşlığına alınmanın erkekler bakımından önemli bir sonucu ise askerlik yükümüne tabi tutulmalarıdır.

2.1.B. İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. (Devlete mali kaynak temin eden yabancılar: Bu yol ile vatandaşlığın kazanılmasına aşağıda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması biçimlerinde ayrıntılı olarak yer verilmektedir.)

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

-Devlete mali kaynak temin eden yabancılar: Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması :

Buna göre yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmek için şu saydıklarımızdan biri gerçekleştirilmek zorundadır:

 

Burada her yatırım sekmesine tıklama yapabiliriz; o yatırım sekmesine tıklayıp onun formu çıkabilir, böylece ilgili yatırımı da anlamış oluruz?

 • 250 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak. 250 bin Amerikan doları karşılığında başka döviz veya TL geçerli olacaktır. 250 bin Amerikan Doları asgari miktardır.
 • 500 bin Amerikan Doları veya üzerinde bir sermaye yatırımının yapılmış olması. Mutlaka dolar olmak zorunda değildir. 500 bin Dolar karşılığında döviz veya TL geçerli sayılır. 500 bin Dolar en az miktardır.
 • En az 250 bin Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması da aynı imkanı yabancıya verecektir. Burada da yapının veya sözleşmenin devrinin 3 sene boyunca yapılamayacağı noterde yapılan satış vaadi sözleşmesine eklenir.
 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur.
 • 500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla yatıran kişi de aynı imkana sahiptir.
 • Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları yahut üstü bir miktarda satın alan kişi de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanır. Burada da 500 bin Amerikan Dolarını karşılayan döviz yahut TL miktarı geçerli kabul edilir.
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden kişi de gene bu kapsamda vatandaşlık hakkı elde eder.

 

Av. Ali Yüksel – Av. Hilmi Özalp Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile uygun yatırımın belirlenmesinde danışmanlık verilmesi, vekaleten tüm aşamaların yürütülmesi, vatandaşlık başvurusunun yapılması ve daha sonrasında da hukuki desteğin sağlanması noktasında süreçlerin başından sonuna kadar hizmet vermekteyiz.

Yabancılar Hukuku Danışmanlığı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

İÇERİK EKSİK

Yabancıların İkamet İzni Süreçleri İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, İkamet İzni Başvurusunun Ve Takibinin Yapılması

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır.

İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur.

6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanuna Göre Verilebilecek İkamet izni çeşitleri şunlardır:

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Av. Ali Yüksel – Av. Hilmi Özalp Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile ikamet izni başvurusu, ikamet izninin alınması, ikamet izinleri arası geçişler vb. tüm süreçlerde başından sonuna kadar hizmet vermekteyiz.

Yabancıların çalışma izni alması konusunda danışmanlık verilmesi, çalışma izni başvurularının yapılması ve sürecin takip edilmesi

6735 sayılı Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Ancak diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.

Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişinin çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, yabancı adına düzenlenen belgeye Çalışma İzni denir.

6735 sayılı Kanun kapsamında yabancıların alacağı çalışma izinleri,

 • Süreli Çalışma İzni
 • Süresiz Çalışma İzni
 • Bağımsız Çalışma İzni
 • İstisnai Çalışma İzni olmak üzere dört ayrı şekilde düzenlenmiştir.

Çalışma izni başvurusu yurt içinden ya da yurt dışından yapılabilir;

Yurt içinden yapılacak başvuruda; Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

Yurt dışından yapılacak başvuruda; Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.

Av. Ali Yüksel – Av. Hilmi Özalp Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile hem işveren hem çalışan için uygun çalışma iznine başvuru sürecinin yönetilmesi, hukuki desteğin sağlanması, çalışma izni başvurusunun yapılması, çalışma izninin alınması ile tüm sürecin başından sonuna kadar takibini sağlamaktayız.

Yabancı Gerçek Kişilere İlişkin Tapuda Düzeltme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İÇERİK EKSİK

Yabancılara Uygulanan Mevzuat Hakkında Hukuki Danışmanlık Verilmesi

İÇERİK EKSİK

Yabancıların Hak İhlallerine lişkin davaların açılması ve bu davaların takibinin yapılması

İÇERİK EKSİK

Yabancıların (gerçek ve tüzel kişilerin) Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi Hakkında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

İÇERİK EKSİK

Yabancıların Aile Hukukundan Kaynaklanan (Evlenme, Boşanma, Miras vb.) Dava Süreçlerinin Takip Edilmesi ve Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi

İÇERİK EKSİK

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

İÇERİK EKSİK

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz/Gayrimenkul Ediniminde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

İÇERİK EKSİK

Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye’de Şube ve Temsilcilik Açması Konusunda Hukuki Danışmalık Hizmeti Verilmesi

İÇERİK EKSİK

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın