Blogşirketler hukukuAnonim Şirket Nedir? Anonim Şirketler Hukuku

22/10/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/anonim-sirket-nedir-1280x853.jpg

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketler Hukuku

 

  • Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket bir ticaret ve sermaye ortaklığıdır (TTK md.124/1) ; sermayesi belirli paylara bölünmüştür ve borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla sorumlu tutulan şirkettir.

  • Anonim Şirket Hukuku

Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu Madde 329 ve devamında düzenlenir. TTK Madde 329’a göre, anonim şirket; borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür. Pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri miktar ile şirkete karşı sorumludur.

  • Anonim Şirket Kuruluşu

Kanunen anonim şirket en az 1 kişi ile kurulabilir. Anonim şirketin kurucuları hem gerçek hem tüzel kişiler olabilir. Bu kişiler yabancı gerçek ve tüzel kişiler de olabilir. Şirket kuruluşlarında gereken belgeler: imzalı ve kaşeli dilekçe, esas sözleşme (noter huzurunda imzalanmış veya ticaret sicil müdürü huzurunda imzalar atılmış), kurucular beyanı, pay bedellerinin yapıldığını gösteren dekont, şirket sermayesinin 4/10000’inin yatırıldığını gösteren dekont, değerleme raporu, Ticaret Sicil Memurluğundan şirket için kullanılacak ticaret unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin evrak, oda kayıt beyannamesi, şirketi temsil ve ilzam edecek kişilerin imza beyannameleri, gerekli olacaktır.

  • Anonim Şirket Avukatı

Anonim şirket avukatı, anonim şirketlerin hukuki işlerini üstlenen şirketler avukatıdır. Sermayesi 250.000 TL ve üzeri anonim şirketler, şirket avukatı bulundurmak zorundadır.

  • Limited Şirket

Bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişi ortakla kurulabilir. Ortaklar şirketin borçlarından dolayı sorumlu değillerdir fakat kendi taahhüt etmiş oldukları esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasaklı olmayan her türlü amaç için kurulabilir. Ortak sayısı elliyi aşamaz. Kuruluş aşamaları anonim şirketler ile benzerdir. Kuruluş sermayeleri en az 10.000 TL olmak zorundadır ve en az bir ortak şirket müdürü olacaktır.

  • Şirket Kuruluş Avukatı

Her bir şirketin kuruluşu ötekinden farklı olduğundan, seçilen şirket türüne göre yapılan vergilendirme, pay devri, sermaye bedelleri gibi konularda çok farklı yaptırımlara tabidir. Ayrıca şirket ana sözleşmesinde belirlenen kuralların daha sonra değiştirilmesi zor olabilir, bu nedenle bir şirketler avukatıyla çalışmak doğru olacaktır.

  • Şirket Avukatı Ne Yapar?

Şirket avukatı, şirketin tüm işlerini üstlenerek, hukuki işlemlerde danışmanlık verir ve şirketi en doğru şekilde temsil eder. İş sözleşmelerinin kontrol edilmesi, işçi özlük dosyalarının ilerde karışıklığa sebep olmayacak şekilde incelenmesi, işçi bordrolarında olası işçi davalarında şirket lehine sonuç alınacak şekilde düzenlenmesi, maaş hacizleriyle ilgilenilmesi, fesih işlemleri, işçilerle yapılacak olan iş sözleşmelerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, icra takiplerinin ve haciz işlemlerinin başlatılması, vergi ve idare hukuku alanlarında açılan davalara itiraz etmek; gibi görevleri üstlenir.

  • Şirket Avukatı Zorunlu Mudur?

Avukatlık Kanunun 35. Maddesine göre, 250.000 TL ve üzeri esas sermayeye sahip şirketlerin bünyesinde avukat bulundurması veya bir avukatlık bürosuyla anlaşmalı olması (hiç hukuki işlemleri olmasa dahi) zorunludur.

Paylaş
Paylaş