ÇALIŞMA ALANLARIMIZŞİRKETLER HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu, holding, özel izne tabi şirketler, anonim ve limited şirketler ile özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması (JV), (SPV), Hissedarlık (SHA), Hisse Satın Alma (SPA), Hisse Devir ve Temlik, Hisse Rehin, Hesap Rehni sözleşmeleri başta olmak üzere, ilgili tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, şirketler nezdinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, şube açılışlarının gerçekleştirilmesi, iç yönergelerinin hazırlanması ile şirket iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe koyulması, imza sirkülerinin hazırlanması, Şirket esas sözleşme tadil metinlerinin hazırlanması, emisyon primli, nakdi, iç kaynaklardan, ayni vb. her nevi türden sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi, şirketler topluluğu vb. sair ilgili pek çok alanda hukuku destek sağlanmaktadır.

İlgili Kişiler

Türk Ticaret Kanunu

Şirketler Hukuku

MADDE 124- (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

İlgili Kanunun devam eden maddeleri bir bütün halinde incelendiğinde, şirketleri ticaret faaliyeti yapmak amacıyla kanunda öngörülen usulde kurulmuş, hissedarlarından/pay sahiplerinden ayrı bir tüzel kişilik ile  hak ve yetkili temsilcileri vasıtasıyla kullandıkları fiil ehliyetlerine sahip ve ayırıcı özellikleri kanunla düzenlenen özel hukuk kişileri olarak tanımlamak mümkündür.

TTK ‘nın 126. maddesi açıkça şirketlerin kendi türlerine özgü hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Medeni Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ve TTK ‘de hüküm bulunmayan hallerde

Türk Borçlar Kanunu’nun adi şirkete ilişkin hükümlerinin şirket türünün niteliğine

uygun düştüğü oranda ticaret şirketlerine de uygulanacağı belirtilmiştir.

Şirketler hukukunda ticaret şirketlerini şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak temel bir ayırıma tabi tutmak mümkündür.

Her iki şirket türünde ortak hüküm olarak;

Ortakların şirkete sermaye koyma borcu olduğu, Usulüne uygun düzenlenmiş ve imzalanmış şirket sözleşmesinde taahhüt edilen sermaye koyma borcu dolayısıyla her ortağın şirkete sorumlu olduğu, Sermaye olarak para kararlaştırılmışsa şirket sözleşmesinde veya ana sözleşmede aksine hüküm yok ise tazminat hakkına halel getirmemek kaydıyla gecikme halinde ayrıca faiz istenebileceği, Şirkete sermaye olarak üçüncü kişiden olan alacağını getiren ortağın bu alacağın tahsiline kadar sermaye koyma borcunu yerine getirmemiş sayılacağı, Kanunda aksine hüküm yoksa ve şirket sözleşmesinde yer verilmiş olmak kaydıyla, ortakların şirkete koydukları sermaye için faiz ve hizmetleri için ücret isteyebilecekleri,

Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerini şartlarını sağlayarak gerçekleştirebilecekleri, kollektif şirketin komandit şirkete dönüşmesi ile komandit şirketin kollektif şirkete dönüşmesine ilişkin özel düzenleme vardır.

Şirketler topluluğu oluşturabilecekleri düzenlenmiştir.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-17:00

Şirketler Hukuku

Anonim Şirketler

Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, ana sözleşme hazırlanması, payların tespiti, şirket ve pay değerleme işlemleri, genel kurulları, yönetim kurulu seçimi, pay devirleri, üst yöneticilerin görev tanımları ve sorumlulukları, genel kurul, pay iptal davaları, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma davaları çalışmalarımız kapsamındadır.

Limited Şirketler

Limited şirketlerin kuruluş işlemleri, ana sözleşme hazırlanması, payların tespiti, şirket ve pay değerleme işlemleri, genel kurulları, müdürler seçimi, pay devirleri, müdürlerin görev tanımları ve sorumlulukları, genel kurul, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma işlemleri, limited şirketin tasfiyesi çalışmalarımız kapsamındadır.

Kooperatif Şirketler

Kooperatif şirket kuruluş işlemleri, ana sözleşme hazırlanması, genel kurul toplantı işlemleri, yönetim kurulu seçimi, denetim kurulu, ortaklıktan çıkma ve ayrılma işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Şirket Değerleme

Şirket değerleme, bir şirketin el değiştirmesi gibi bir durumu söz konusu olduğunda, değer olarak biçilen maddi tutarın yanı sıra varlık ve faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan işlemdir. Şirket değerleme işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Birleşme - Devralma

Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla birleşme işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Ortaklıktan Mahkeme İle Çıkarma

Şirketlerde, mahkeme kararı ile ortaklıktan çıkarma ve sonrasındaki işlemler çalışmalarımız kapsamındadır.

Aile Şirketlerinin Anayasası ve Yönetim Kuralları

Aile misyonu ve stratejik hedeflere ulaşmada ailenin kendi arasındaki ve kuruluşa dair sorunlarının tespiti, teşhisi ve çözüm önerileri üretmesini sağlayan yazılı bir metindir. Aile şirketi anayasaları aile şirketlerinin devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Aile Şirketi Anayasası ve aile şirketlerinin yönetim kurallarını hazırlama çalışmalarımız kapsamındadır.

Ortak Girişim ve Girişim Sermayeleri

Ortak girişim; iki veya daha fazla işletme veya kişinin ortak bir iş fikri üzerinde eşit veya farklı oranlarda yatırım yaparak, söz konusu yatırım kapsamındaki tüm kar, zarar, risk ve faydalara yatırım yapılan oranda pay sahibi durumudur. Girişim sermayesi, yaratıcı fikri olan girişimcilerin, küçük veya orta boyutlu işletmelerin ortaya koyacakları ürün veya hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlaması için ciddi bir finansmana ihtiyaç duyabilmektedir. Ortak girişim kuruluş ve pay sahipliği işlemleri ile girişim sermayeleri konusunda danışmanlık ve diğer işlemler çalışmalarımız kapsamındadır.

Kayıt Tescil Prosedürleri

Ticaret Şirketlerinin kuruluşu ve sonrasındaki kayıt, tescil, ilan prosedürleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Yerli ve Yabancıların Şirketlerin Kuruluş ve Yatırım İşlemleri

Yerli şirket ve yabancı şirketlerin tüm kuruluş aşamasındaki; vergi dairesine kayıt işlemleri, ticaret sicili tarafından tescil işlemleri, ilan işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Girişim Sermayesi Fonu Şirketi Kuruluşunda Hukuki Danışmanlık Hizmeti

DOLDURALACAK İÇERİK

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın